Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019 se bude konat v úterý 17. dubna 2018 od 13:00 do 18:00 hod. v 1. a 2. patře hlavní budovy školy.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ DO 31. 8. 2012.

V den zápisu si mohou zákonní zástupci s dětmi prohlédnout prostory hlavní budovy, školní družiny a školního klubu.

Zákonní zástupci předloží
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)
Zákonní zástupci CIZINCI předloží
  • Pas dítěte
  • Potvrzení trvalého / dlouhodobého pobytu
  • Pas zákonného zástupce

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku.

I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději v době zápisů do 1. ročníku, t. j. od 01. dubna do 30. dubna) v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Výuka budoucích prvňáčků v roce 2018/2019

bude probíhat v prostorách školičky (Moskevská 25a). Každá první třída bude mít k dispozici svoji učebnu a hernu s možností využívání interaktivní tabule. Třídními učitelkami budou Mgr. Ilona Plachá a Mgr. Petra Zeidlerová, obě zkušené „elementaristky“.

„Děti neznají minulost ani budoucnost, ale  – což nám dospělým se stává zřídka – užívají si přítomnost.“

Jean de La Bruyér

Ale právě přítomnost ovlivňuje budoucnost i našich dětí. Každé dítě je jiné a má právo zažít úspěch. Snažím se v něm rozvíjet to, co už umí a nesrážet mu sebevědomí tím, co mu nejde. K tomu samozřejmě potřebuji pomoc vás, rodičů. Věřím, že společnými silami se nám to bude dařit.

Mgr. Ilona Plachá

 

 

Mgr. Petra Zeidlerová

Vystudovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Karla Evangelista Purkyně. Práce s dětmi mě baví, proto ji dělám již 17 let. Pracuji především s malými dětmi, na kterých se mi líbí upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je úsměvné, že děti řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Stále je pro mě zážitkem pozorovat, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich stávají čtenáři, počtáři a písaři. Ve volném čase ráda čtu dobré knihy a sportuji (kolo, běh, plavání, lyžování), což mi vždy pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu. Řídím se s heslem „S úsměvem jde všechno líp a všechno zlé, je pro něco dobré“.

 

Budoucí prvňáčky čeká výuka českého jazyka genetickou metodou a matematiky Hejného metodou.

ČESKÝ JAZYK

Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.  Mezi hlavní výhody genetické metody patří hlavně rychlý nástup čtení s dobrými výsledky při čtení s porozuměním. Dále schopnost psaní velkých tiskacích písmen, tudíž žáci mohou téměř ihned psát všechna slova a to je výhodou pro ostatní předměty.

 

MATEMATIKA

Pro výuku matematiky a jejich aplikací jsme zvolili edukační teorii vyučování orientované na budování schémat (VOBS) dle Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Tato metoda učí děti klást otázky, vede je k nalézání více řešení a učí je pracovat s chybou. Je založena na teorii generických modelů a vede žáky k vytváření obecných modelů a schémat. Spočívá v tom, že učitel zadává žákům zajímavé úlohy a nechá je společně řešit. Žáci si musí sami vytvářet „generické modely“ řešení úloh a tato činnost je přirozeně baví. Děti se naučí rovněž nalézat vlastní strategie. U těchto žáků dochází k výraznému rozvoji logického myšlení, což se později pozitivně odrazí ve všech ostatních oblastech.

Co je spojené s nástupem do školy

Nástup do školy znamená pro dítě počátek nové životní fáze – ze světa her vstupuje do světa povinností. Pro zvládnutí role školáka je důležitá školní zralost. Velice bychom ocenili, kdybyste u svých dětí rozvíjeli v období do nástupu školní docházky následující schopnosti a dovednosti:

DESATERO ŠKOLÁKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění.
10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.