Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Platnost: od 1. 9. 2015
Zpracovala: Bc. Tamara Kanalašiová, vedoucí vychovatelka
Mgr. Bc. Hana Lejsková, zástupkyně ředitelky školy
Schválila: Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy

Obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny a školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny a školního klubu. Školní družina (dále pouze ŠD) a školní klub (dále pouze ŠK) se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád upravuje

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a školním klubu;
 • podrobnosti k docházce do školní družiny a školního klubu;
 • provoz a vnitřní režim školní družiny a školního klubu;
 • podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pravidlech chování žáků
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • podmínky zacházení s majetkem školní družiny a školního klubu ze strany žáků

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žák má právo:

 • na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou a školním klubem,
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho výchovy a vzdělávání, přičemž jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje; žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD a ŠK, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy; žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne má žák trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,
 • být seznámen s vnitřním řádem školní družiny a školního klubu.

Žák má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny a školního klubu, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny a školního klubu, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob,
 • své chování a jednání ve školní družině a školním klubu a na akcích pořádaných ŠD a ŠK usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijde do styku,
 • zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny nebo školního klubu v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,
 • chodit do školní družiny či klubu podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou či školním klubem,
 • zacházet s vybavením školní družiny a školního klubu šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny a školního klubu v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
 • ukládat si své oblečení a aktovku během vycházky a pobytu venku v šatně školní družiny a školního klubu, cenné věci si bere s sebou, za mobilní telefony a přinesené hračky školní družina a klub neručí,
 • chovat se ve školní družině a školním klubu tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího;
 • při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny či školního klubu může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD a ŠK vyloučen.

Žák nesmí:

 • nechávat cenné věci a peníze v odloženém oděvu ani v aktovkách,
 • nosit do školní družiny a školního klubu předměty, které nesouvisí s činností ŠD a ŠK, zejména ty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,
 • pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby,
 • opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD a ŠK před ukončením pobytu ve školní družině či školním klubu z bezpečnostních důvodů,
 • používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky, a to jak vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy; toto chování se vždy považuje za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD či ŠK vyloučen,
 • požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky v prostorách školní družiny a školního klubu a při akcích souvisejících s činností ŠD a ŠK; žák se nesmí dostavit do školní družiny ani školního klubu nebo na akci pořádanou školní družinou a školním klubem pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek; porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a školního klubu a žák bude za toto provinění ze ŠD nebo z ŠK vyloučen,
 • hrubým způsobem porušovat vnitřní řád ŠD a ŠK; pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD nebo ŠK.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

O zařazení dítěte do školní družiny a školního klubu rozhoduje na základě zápisního lístku ředitelka školy. Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťují vychovatelky školní družiny a školního klubu pod vedením vedoucí vychovatelky.

Zákonní zástupci, kteří chtějí přihlásit žáka do školní družiny či školního klubu, musí vyplnit zápisový lístek, který obdrží u vychovatelek. Na základě některých údajů ze zápisového lístku odchází žák z družiny sám, nebo je vydán pouze zákonným zástupcům, popř. osobě, jejíž jméno je uvedeno v zápisním lístku zákonným zástupcem žáka.

Přejí-li si zákonní zástupci, aby žák opustil družinu v jiné době, než jaká je uvedena v zápisním lístku, musí o to písemně požádat. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce. Toto nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob omluvy je neprůkazný. Žák předloží písemnou žádost jedné z vychovatelek a ta jej propustí.

Při zápisu do školní družiny nebo školního klubu je zákonný zástupce žáka prokazatelným způsobem seznámen s řádem školní družiny a školního klubu. Školní klub navštěvují žáci podle rozpisu na zápisovém lístku. Žáka lze ze školní družiny a školního klubu odhlásit k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, vždy písemnou formou.

Žák může být ze školní družiny a školního klubu vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, či neplacení stanovených poplatků. O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, kde proběhne jednání za účasti ředitelky školy, vedoucí vychovatelky a zákonného zástupce žáka; o tomto jednání je proveden zápis a poté ředitelka školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení žáka za školní družiny či školního klubu. O tomto rozhodnutí jsou zákonní zástupci žáka písemně informováni.

Pokud žák zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká s žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

Zákonní zástupci žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami, které jsou jim k dispozici vždy v době provozu družiny, tzn. ráno v době od 6.15 do 7.45 hodin a odpoledne od 11.40 do 17.00 hodin. V této době je mohou také kontaktovat telefonicky, a to na číslech platných pro Základní školu Dukelských hrdinů 353226984 nebo na přímém telefonním čísle 732944955. Dále je možné si sjednat předem schůzku i v jinou dobu, než jaká byla výše uvedena.

Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem žáka a vychovatelkami je zápisní lístek, kterým rodič přihlašuje své dítě do družiny. Důrazně se dodržuje písemná forma komunikace, která je nejprůkaznější, zvláště v takových případech jako je omlouvání, změna vyzvednutí žáka z družiny apod.

Úplata za pobyt ve školní družině a školním klubu

Ustanovení o úplatách ve školní družině a školním klubu se řídí příkazem ředitelky školy. Měsíční příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí za školní družinu 140,00 Kč a za školní klub 70,00 Kč.

Úplata za školní družinu je splatná měsíčně, za školní klub pololetně. Úplata je splatná vždy do 15. dne v měsíci, ve kterém žák navštěvuje školní družinu. Úplata za školní klub je splatná do 15. 09. za období září až prosinec, do 15. 01. za období leden až červen daného školního roku, ve kterém žák navštěvuje školní klub.

Pokud není poplatek za žáka včas zaplacen, uvědomí o tom vychovatelka školní družiny a školního klubu ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce od nezaplacení. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny a školního klubu.

Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

Úplata může dále být snížena žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce žáka prokáže ředitelce školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích, tzn., že doloží příslušné potvrzení. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

Podle ustanovení zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ředitel školy rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka.

O snížení nebo prominutí poplatku nelze rozhodnout se zpětnou platností. Přestože se činnost školní družiny a školního klubu v době prázdnin přerušuje, výše úplaty zůstává stejná.

Podmínky docházky do školní družiny a školního klubu, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny, přechod žáků po vyučování do školní družiny a zodpovědnost za žáky v této době.

Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny jsou dány již při přihlašování žáka do školní družiny, neboť tyto informace musí uvést zákonný zástupce žáka do zápisového lístku, který slouží jako přihláška do školní družiny a zároveň jako základní informace pro vychovatelky.

Ranní družina začíná v 6.15 hodin a končí v 7.45 hodin, kdy se žáci rozcházejí do svých tříd. Odpolední družina zahajuje svůj provoz v 11.40. Učitel/ka předá žáky vychovatelce školní družiny či školního klubu. Vychovatelky odcházejí se žáky do školní družiny či školního klubu, žáci si tam odloží aktovky, oblečení aj. osobní věci a odchází společně na oběd do školní jídelny. Společně také jídelnu opouštějí a vracejí se do družiny či klubu k činnostem daným programem.

V jídelně školy se žáci řídí Vnitřním řádem školní jídelny, pokyny vychovatelek školní družiny a školního klubu, pokyny vyučujících, kteří vykonávají v jídelně dozor, popř. pokyny dalších dospělých osob, např. personálu školní kuchyně.

Provoz školní družiny i školního klubu je ukončen v 17,00 hodin.

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 • Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny a školního klubu šetrně.
 • Majetek školní družiny a školního klubu chrání před poškozením.
 • Majetek školní družiny a školního klubu nesmějí žáci odnášet domů.
 • V případě úmyslného poškození majetku školní družiny či školního klubu budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Vychovatelky na začátku školního roku provedou prokazatelné poučení o bezpečnosti a pravidlech ŠD a ŠK.
 • Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob při všech činnostech v prostorách užívaných školní družinou a školním klubem.
 • Všichni žáci respektují pokyny vychovatelky a bez jejího vědomí se nevzdalují ani neodhází z ŠD ani ŠK.
 • V případě úrazu žáci neprodleně oznámí tuto skutečnost své vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, informuje rodiče zraněného žáka o úraze a sdělí, jaká opatření učinila, úraz nahlásí v sekretariátu školy.
 • Vychovatelky přihlížejí k fyziologickým potřebám žáků a vytvářejí podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku rizikového chování, poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, neotvírají okna, nenahýbají se přes zábradlí.

V Karlových Varech dne 1. 9. 2015

Zpracovala:
Mgr. Bc. Hana Lejsková, zástupkyně ředitelky školy
Bc. Tamara Kanalašiová, vedoucí vychovatelka

Schválila:
Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy