konzultační hodiny:

Mgr. Miloslava Procházková

  • výchovná poradkyně
  • pracovník pověřený komunikací se školským poradenským zařízením

pondělí 14:00-15:00 hod. (jiný termín po předchozí domluvě)

kontakt: 775 855 597

e-mail: miloslava.prochazkova@zsdukla.cz

Mgr. Martina Fialová (speciální pedagog)

úterý 13.30 – 18.30 hod.

čtvrtek 13.30 – 18.30 hod.

kontakt: 724021535 (telefonický kontakt v době konzultačních hodin)

 

Inkluze žáků s SPU, SPCH

Pomoc při vyhledávání žáků s problémy v učení nebo s chováním. Konzultace s vyučujícími i zákonnými zástupci při hledání postupů řešení a nápravy. V souvislosti s vyšetřením v PPP, SPC vypracujeme společně s vyučujícími individuální vzdělávací plán učiva pro žáky (dále IVP), podle něhož žáci zvládají učivo příslušného ročníku.
Zákonný zástupce musí na základě zprávy z PPP, SPC podat žádost ředitelce školy o vypracování IVP ihned po obdržení zprávy. Pokud zákonný zástupce nepožádá o vzdělávání podle IVP pokračujeme ve výuce standartním postupem.

Nadaní žáci

Na naší škole monitorujeme žáky, provádíme předběžné otestování a doporučení k odborným vyšetřením pro zajištění práce s nadanými žáky. Ve spolupráci s PPP postupujeme v rozvíjení schopností a vědomostní nadaného žáka. I zde je nutné podat žádost o IVP pro vzdělávání nadaných žáků.

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k přijímacímu řízení na střední školy (včetně víceletých gymnázií) pro žáky 5. ročníku a pro ty, kteří končí povinnou školní docházku v 9. ročníku nebo v ročníku nižším.

Na všechny typy škol a do všech forem vzdělávání mohou uchazeči podat v prvním kole přijímacího řízení maximálně dvě přihlášky ke studiu na střední školu. Uchazeč se může přihlásit do jakékoli střední školy v České republice, tzn. i mimo region, ve kterém bydlí.
Tiskopisy přihlášek obdrží žáci od výchovného poradce s vyplněnými údaji. Žáci si potom podle požadavků příslušného oboru opatří lékařský posudek a takto vyplněnou přihlášku odevzdají do příslušného termínu na střední školu.

Termíny pro odevzdání přihlášek jsou:

  • střední školy s uměleckým zaměřením – do 30. listopadu 2015
  • ostatní střední školy – do 15. března 2016.

 

Kritéria přijímacího řízení

O formě přijímacího řízení a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy a je povinen je veřejně zpřístupnit:

  • pro obory umělecké a s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října 2015
  • pro ostatní obory nejpozději do 31. ledna 2016

 

Vyhodnocení výsledků

Výsledky přijímací zkoušky vyhodnotí ředitel střední školy do 3 pracovních dnů po konání zkoušky v posledním termínu a rozhodnutí neprodleně oznámí uchazeči. Způsob oznámení se liší podle toho, zda byl ke studiu přijat nebo nepřijat. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn přímo ve škole a na webových stránkách školy.

Zápis ke studiu

Zápis ke studiu platí pouze pro denní formu vzdělávání. Přijatý uchazeč do denního studia je povinen svůj zájem potvrdit odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli dané školy. Musí tak učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uspěje na dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té podá zápisový lístek. Pokud se uchazeč touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy. Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
Jeden tiskopis zápisového lístku si osobně vyzvedne zákonný zástupce žáka proti podpisu v základní škole v době podání přihlášky (pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu, ostatní do 15. března), termín bude upřesněn později.

Nepřijetí ke studiu

Nepřijatým uchazečům se rozhodnutí oznámí písemně. Není-li možné oznámení o nepřijetí doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, poté je považováno za doručené.
V případě, že má uchazeč vůči rozhodnutí vážné výhrady, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.
Žáci, kteří neuspějí v přijímacím řízení do nižšího stupně víceletých gymnázií, budou pokračovat ve vzdělávání v původní základní škole.

Druhé a další kola přijímacího řízení

Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení. Pro vykonání zkoušky se stanovuje již jen jeden termín. Na druhé a další kola je nutné podat znovu přihlášku řediteli střední školy, včetně lékařského posudku a dalších dokumentů, přičemž počet přihlášek již není omezen.
Volná místa v jednotlivých oborech školy bezprostředně oznámí příslušnému krajskému úřadu a zveřejní na svých školních webových stránkách. Klíčovým zdrojem informací však budou stránky krajských úřadů (Krajský úřad v Karlových Varech). Na těchto stránkách získají neúspěšní uchazeči z prvního kola ucelený přehled o vzdělávací nabídce škol v dalších kolech přijímacího řízení.

Úspěšnost žáků školy

Každoročně jsou naši absolventi přijati na jimi vybrané střední školy a připravenost našich žáků pro studium na střední škole je velmi dobrá. Naši žáci jsou na středních školách považováni za dobře připravené studenty.

Spolupráce výchovného poradce

Spolupracujeme se středními školami, zapojujeme se do jejich projektů (např.: SPŠ Ostrov –Technika je zábava, SŠ zdravotnická K. Vary – Věda,…)

Specializovaná poradenská podpora pro Karlovy Vary

Pedagogicko – psychologická
Poradenská centra

Pedagogická a psychologická pomoc
PPP Karlovy Vary, Lidická 38
353 176 511

Výchovné problémy
SVP Karlovy Vary, Myslbekova 4
353 222 848

Spec. pedag. pomoc (zdr. postižení)
SPC Karlovy Vary, Vančurova 83
353 549 172

PHDr. J. Mižikarová
Psych.porad. a diagn. Lidická 38
605 586 168

Dětský psycholog
MUDr. J. Bartková
353 235 211

Klinický psych. pro děti
Mgr. Z. Boušková, Poliklinika pro dospělé KV
353 232 059
Mgr. Z. Mašková, Dětská poliklinika KV
353 235 201

Nápravy SPU a doučování
Mgr. J. Klikarová
353 447 047
PaeDr. Kasíková
353 230 000

Dětský psychiatr
MUDr. Moravec, Dětská poliklinika KV
353 226 176
MUDr. J. Bartková, Dětská poliklinika KV
353 235 211

Soudní psycholog
PhDr. M. Kopárková, KK nemocnice
353 115 551
602 731 934

OSPOD K. Vary
kurátoři, soc. pracovnice MM K. Vary
353 118 111