ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

  Ředitelka

Základní školy  Dukelských hrdinů Karlovy Vary,

Moskevská 25, příspěvkové organizace

 oznamuje, že

ZÁPIS do 1. ROČNÍKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY se bude konat dne

17.dubna 2018, 13:00 – 18:00 hod.

v 1. a 2. patře hlavní budovy školy

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ

DO 31. 08. 2012

Zákonní zástupci, přineste s sebou: 

Občanský průkaz

Rodný list dítěte

Cestovní pas (cizinci)

Povolení k pobytu (cizinci)

Rozhodnutí o svěření do péče (u rozvedených rodičů)

 

Škola nabízí:

 • Moderní výukové metody vycházející z přirozenosti dítěte. Žáci se budou učit číst a psát genetickou metodou a v matematice budou využívat metody vedoucí k rozvoji zejména logického myšlení (matematika dle Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc).
 • Výuku anglického jazyka od 3. ročníku (výuka dalšího cizího jazyka začíná od 7. ročníku). Hodiny cizích jazyků se realizují ve speciální jazykové učebně.
 • Výuka probíhá v moderních multimediálních učebnách.
 • Realizace výuky nadaných žáků, rovněž žáků se specifickými poruchami učení.
 • Účast žáků ve vědomostních, sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích.
 • Zájmové kroužky (anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, francouzský jazyk, logopedie, školní časopis, basketbal, florbal, volejbal, sportovní gymnastika, výtvarné kroužky, pěvecký kroužek, kroužek matematiky a českého jazyka pro přípravu k přijímacímu řízení na SŠ a další).
 • Organizování tuzemských a zahraničních poznávacích zájezdů.
 • Pořádání školy v přírodě a lyžařského zájezdu.
 • Možnost účasti zákonných zástupců ve výuce.
 • Školní jídelna (možnost objednávání stravy přes internet, volba ze dvou jídel).
 • Školní družina (1. – 4. ročník) a školní klub (5. – 9. ročník).

 

V Karlových Varech dne 28.03.2018

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy